วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ที่มา มูลนิธิ เบาะแส
" Bor-sae Foundation "


Foundation license.
                                                                         เสกสรร ประเสริฐ  ประธาน มูลนิธิ เบาะแส
Mr.Sekson Prasert  
 President  Of  
Bor-sae  Foundation

Borsae Foundation [Mr.Sekson P.] 
 
 
199/73 Moo 1 buengyitho Thanyaburi

pathumthani  Thailand 12130

  e-mail address   :  seksonborsae@hotmail.com  
e-mail address   :     seksonborsae@gmail.com

กลุ่มฯเบาะแส ( Bor-sae Group) คือ องค์กรที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ 
 เพื่อปกป้องความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในสังคมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน  เพื่อใช้สิทธิดำเนินการทางรัฐธรรมนูญ  ในการใช้อำนาจถอดถอนข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองที่มีตำแหน่ง กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการคอรัปชั่น และต่อมาได้จัดตั้งเป็น  "มูลนิธิเบาะแส"  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

      The Bor-sae is the organization that was established since 2541 to protect the fairness to the people in society who do not receive the fairness. Which has more than 50,000 people across the country to carry out constitutional rights. To use the removal of high officials and politicians in the position. Law relating to corruption. And later established. Foundation for clues in 2551 to help children, women and elderly people who do not get fairness in society.

สนับสนุนการทำงาน มูลนิธิ เบาะแส  เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
และ ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ได้ ที่บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อ   " มูลนิธิ เบาะแส "  ( Bor-sae  Foundation )

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด  (มหาชน)  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) ( BBL )

 Account  No. 195  4 66344 7    

Thailand.

สาขาถนนรัชดาสี่แยกสาธุประดิษฐ์   


สถิติ ผู้เข้าชม เวบไซต์นี้

3 ความคิดเห็น: